KoçSistem Etik İlkeler ve Uyum Politikaları

Koç Holding önderliğinde 2018-2020 yılları arasında yürütülen “Uyum Projesi” kapsamında, topluluk şirketlerine ilişkin yapılan risk değerlendirmeleri ve küresel ölçekteki iyi uygulamalar ışığında Koç Holding Yönetim Kurulu’nun onayı ile Koç Topluluğu bünyesinde bir “Uyum Programı” uygulanmaya başlanmıştır.

Bu kapsamda güncellenen, tüm çalışanlara, topluluk adına hareket edenlere ve iş ortaklarına yol gösteren ve rehberlik eden Koç Topluluğu Etik İlkeleri ve politikaları doğrultusunda Şirketimiz bünyesinde de Yönetim Kurulu’muzun onayıyla “Uyum Programı” hayata geçirilerek Etik İlkelerimiz ile Yaptırımlar ve İhracat Kontrolleri, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele, Tedarik Zinciri, İnsan Hakları, Kişisel Verilen Korunması, Bağış ve Sponsorluk konuları dâhil pek çok konuda geliştirilen uyum politikaları yürürlüğe konmuştur.

Yürürlükteki mevzuat, Etik İlkeler ve uyum politikalarına aykırı durumların tespitine yönelik olarak da raporlama mekanizması (Etik Hat) tüm Koç Topluluğu çalışanları başta olmak üzere, Koç Topluluğu iş ortaklarının ve dünyanın her köşesindeki tüm Koç Topluluğu paydaşlarının kullanımına açılmıştır.

KoçSistem Etik İlkeleri, insan hakları, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, çıkar çatışmasının engellenmesi, ekonomik yaptırımlar, gizlilik ve içsel bilgilerin korunması, iş sağlığı ve güvenliği gibi konular başta olmak üzere KoçSistem çalışanları ve paydaşları için kapsamlı bir çerçeve çizmektedir. Etik İlkeleri’ne ve politikalara uyum, KoçSistem üst yönetiminin liderliğinde bütün KoçSistem çalışanlarının görevidir.

Aşağıdaki görsel, Uyum Programı’nın bileşenleri ve bu bileşenlerin kompozisyonunu göstermektedir.

Dok Içi Görsel

KoçSistem’in Uyum Programı kapsamındaki yükümlülükleri sadece zorunlu düzenlemelere veya sözleşmesel yükümlülüklere uymakla sınırlı olmayıp aynı zamanda KoçSistem’in üstlenmiş olduğu, üçüncü kişilerle yapılan sözleşmeler, politikalar ve prosedürler gibi organizasyonel standartlara veya gönüllü olarak üstlenilen uyum taahhütlerini de kapsamaktadır.

Bu kapsamda KoçSistem olarak

  • Koç Topluluğu’nun kurucusu Vehbi Koç’un hedef ve ilkelerini esas alır, görevlerimizi bu ilkeler ışığında yerine getiririz.
  • Karar ve eylemlerimizde doğruluk, dürüstlük, sorumluluk, güven ve saygıyı rehber alır; bu değerler çerçevesinde kültür bütünlüğünü sağlayacak tavır ve davranışlar sergileriz.
  • Şirketimizin faaliyet veya iş ilişkisinde bulunduğu ülkelerin yasal düzenlemelerine olduğu kadar, KoçSistem ve Koç Topluluğu Etik İlke ve uyum politikalarına da uygun davranırız.
  • Etik İlke ve uyum politikaları ve/veya yürürlükteki mevzuat ihlal edildiğinde veya ihlale zorlandığımızda sessiz kalmayız.
  • Koç Topluluğu ve KoçSistem Etik İlkeleri’nde veya Uyum Politikalarında açıkça yer almayan durumlarda Etik İlkeleri’mizin ruhuna uygun, temel etik değerlerle uyumlu hareket ederiz.

KoçSistem Etik İlkeleri ve uyum politikaları ile uyum organizasyonuyla ilgili detaylar için destekleyici politikaları aşağıda görebilirsiniz.